VPN ( Virtural Private Network )


VPN ( Virtural Private Network )虛擬私人網絡,是近年備受關注的網絡既念,VPN 可以透過互聯網,建立私人連線,讓你登入內聯網,使用像 192.168.0.1 這樣的私有 IP 訪問伺服器,存取資料,怎至使用傳真服務,基於互聯網不能訪問私有 IP 的特性,你的伺服器對別人來說根本不存在,從而達到保密作用。


 
 
 
 
 
 
Tel : (852) 2851 1191 - Fax : (852) 2851 1109 - Copyright(C) 1998-2002 HK Service Co. All rights reserved.